Wolkom op de side fan toanielselskip "Us Nocht" Drachten

Yn febrewaris 2019 bestie "Us Nocht" 85 jier. "Us Nocht" is in Frysktalich selskip.

Slachfjild, Simmerdeis 2018

It sit der op! Slachfjild op Simmerdeis 2018. It wie in tige slagge wykein mei 4 foarstellings, prachtig waar, in soad publyk en positieve reaksjes!
Tige tank oan Schouwburg De Lawei dat wy ek dit jier wer in moaie rol spylje mochten op Simmerdeis. Ășt namme fan Us Nocht: Tank oan elkenien dy't west hat te sjen!


2018 slachfjild-flyer-VK-klein
2018 slachfjild-flyer-AK
36763034_2061841040733870_1978149279545425920_o
36569468_2057434844507823_2660608596353482752_o
36449840_2055310041386970_5526083628032851968_o
36525929_2055310104720297_547326202428260352_o
36725157_2061840507400590_4470538721472544768_o
36732113_2061840237400617_8740259078720192512_o
36759614_2061840250733949_721463074464202752_o
36762005_2061840920733882_978947480550899712_o
36777507_2061840757400565_8016686552543395840_o
36779222_2061840450733929_6702038209024491520_o
36790344_2061840537400587_509685452643500032_o
36794136_2061840714067236_5486773772352487424_o
36815732_2061840264067281_5298849591439917056_o
36830458_2061840774067230_6925183913493004288_o
36888013_2061840567400584_6148596673246396416_o
36859580_2061840427400598_5448203892292583424_o
36847953_2061840677400573_2933901720494800896_o
36783659_2061840867400554_3474260167413989376_o

Repetysje Slachfjild 

Repetysje%20Simmerdeis 002
Repetysje%20Simmerdeis 013
Repetysje%20Simmerdeis 010
Repetysje%20Simmerdeis 011
Repetysje%20Simmerdeis 004
Repetysje%20Simmerdeis 015
Repetysje%20Simmerdeis 020
Repetysje%20Simmerdeis 024

BINNE JO AL FREON FAN US NOCHT?