Wolkom op de side fan toanielselskip "Us Nocht" Drachten

Yn febrewaris 2019 bestie "Us Nocht" 85 jier. "Us Nocht" is in Frysktalich selskip.

de Goate 2010

2010 goate3
voorstelling 3
voorstelling 4
voorstelling 8
voorstelling 7
voorstelling 5
voorstelling 6
voorstelling 8
voorstelling 9
voorstelling 10
voorstelling 11
voorstelling 12
voorstelling 13
voorstelling 14
voorstelling 15
voorstelling 17
voorstelling 19
voorstelling 20
voorstelling 21
voorstelling 22
voorstelling 23
voorstelling 24
voorstelling 25
voorstelling 26
voorstelling 29
voorstelling 30
voorstelling 31
voorstelling 32
voorstelling 38
voorstelling 34
voorstelling 36
voorstelling 35

Repetitie

repetietie 11
repetietie 9
repetietie 6
repetietie 5
repetietie 20
repetietie 15
repetietie 13
repetietie 12
repetietie 22
repetietie 19
repetietie 18
repetietie 21
repetietie 32
repetietie 24
repetietie 27
repetietie 33

BINNE JO AL FREON FAN US NOCHT?