Wolkom op de side fan toanielselskip "Us Nocht" Drachten

Yn febrewaris 2019 bestie "Us Nocht" 85 jier. "Us Nocht" is in Frysktalich selskip.

Tige slagge foarstellingen “Blauprint” en “Dus….hy sûpte!”

Op 6, 7 en 8 april 2018 hawwe wy de twa boppeneamde ienakters spile op in prachtige lokaasje: Scheepswerf O.H. van der Werff oan it Buitenstvallaat yn Drachten. De 4 foarstellingen wiene al ridlik gau útferkocht. Dat wie prachtig fansels. De reaksjes fan it publyk ynklusyf ús boargemaster en de gemeentelike beliedsambtner fan Kultuer wiene tige posityf.
Mei ús foarstelling hawwe wy yn de heechste kategory A fan de Stichting Amateurtoaniel Fryslân in moai tredde plak behelle.
Tige grutsk!
Noch in kear tank oan Haiko van der Werff foar de geweldige gearwurking en it beskikber stellen fan syn skipswerf as spyllokaasje! 

UN 0blauprint
UN 3blauprint
UN 4blauprint
UN 5blauprint
UN 9blauprint
UN 8blauprint
UN 7blauprint
UN 2blauprint
UN 11blauprint
UN 12blauprint
UN 13blauprint
UN 14blauprint
UN 15blauprint
UN 16blauprint
UN 17blauprint
UN 18supte
UN 19supte
UN 20supte
UN 21supte
UN 22supte
UN 25supte
UN 26supte
UN 28supte
UN 24supte
UN 27supte
UN 29supte
UN 31supte
UN 33supte
UN 34supte
Dus...hy%20supte 002
Allegeategearretagelyk 002
2_Binnenkant_2
3_Binnenkant_3
IMG_0958
IMG_0951
IMG_0955
IMG_0959
Flyer18_V_jpg%202

BINNE JO AL FREON FAN US NOCHT?