Wolkom op de side fan toanielselskip "Us Nocht" Drachten

Yn febrewaris 2019 bestie "Us Nocht" 85 jier. "Us Nocht" is in Frysktalich selskip.

Spile stikken (klik op de flyer foar mear ynformaasje & foto's)

freonen posterjpeg
memmen simmerdeis
placeholder image
2018 slachfjild-flyer-VK-klein
2018 blauprintsupte
2017 betelje
2016 tryout
2016 man
2015 sniewytsk1
2014 bagger1

Spile stikken

2014 falskspilers
2013 serenade1
2013 serenadeleave17
2012 jierdeisrunte
2012 jierdei
2011 elsbethtamme
2010 goate3
2009 sykjeoms

2008: De Potfisk
2007: Tsjonge wat in snein!
2005: Susters yn saken
2004: Weachstik Poseidon
2003: Rest.frede en Flinterman
2001/2002: In doaze fol krommen
1998/1999: Ald boartersguod
1997/1998: Gewoan te gek
1996/1997: Wy binne dochs freonen
1996: De ynbylde sike
1994/1995: De ytkeamer
1993/1994: Slippers
1992/1993; Ta nut fan it algemien
1991/1992: Skroei
1991: Liichbist
1989: Better let as net
1988: Doe wiene der noch mar....
1987/1988: Deagewoan trochgean
1986: Om it libben fan Lyfke
1985/1986: Toe ju doch ris wat
1984/1985: Op bleate fuotten
1983/1984: De thûsfleanders
1982/1983: Yn e mist
1981/1982: Nimmen mei it witte
1980/1981: Mireille
1980/1981: Serenade foar Beits
1979/1980: La Plaza hotel
1978/1979: Doch it sels kampioen
1977/1978: Hoe dogge wy mei Tony
1976/1977: Der sit in luchtsje
1975/1976: It jild leit op’e bank
1974/1975: Bikentenis
1973/1974: It biologysk wûnder
1972/1973: De Utsetter
1971/1972: Bûten de stringen
1970/1971: De boer en syn lot
1970/1971: Boeing Boeing
1969/1970: Yn’e hoare flat
1968/1969: In soele simmerjûn
1967/1968: Leaver forjitte
1966/1967: Ezels yn soarten
1964/1965: Fûke foar in man allinne
1963/1964: De stoel fan de kening/De kening syn stoel
1961/1962: It drama yn’e hoareflat
1955/1956: As de wrâld fergean sil
1954/1955: In tizeboel
1953/1954: It testament
1952/1953: ?
1951/1952: Bistean of net bistean
1950/1951: Blau bloed
1949/1950:
1948/1949: In tankbere gast  

BINNE JO AL FREON FAN US NOCHT?