US NOCHT

Wolkom op de side fan toanielselskip "Us Nocht" Drachten

Yn febrewaris 2019 bestie "Us Nocht" 85 jier. "Us Nocht" is in Frysktalich selskip.

Slachfjild, Simmerdeis 2018

It sit der op! Slachfjild op Simmerdeis 2018. It wie in tige slagge wykein mei 4 foarstellings, prachtig waar, in soad publyk en positieve reaksjes!
Tige tank oan Schouwburg De Lawei dat wy ek dit jier wer in moaie rol spylje mochten op Simmerdeis. Ășt namme fan Us Nocht: Tank oan elkenien dy't west hat te sjen!


Repetysje Slachfjild