US NOCHT

Wolkom op de side fan toanielselskip "Us Nocht" Drachten

Yn febrewaris 2019 bestiet "Us Nocht" 85 jier. "Us Nocht" is in Frysktalich selskip.

Ynformaasje

Bestjoer

Foarsitter: Jelle Terwal
Skriuwer/ponghâlder: Hiddo Huitema
Algemien: Sieta Stel

Kontakt

Facebookbehear: Sieta Stel

Oanmelde of stiper wurde kin fia: info@usnocht.nl
Post adres:
Toanielselskip UsNocht
De Twee Gebroeders 27
9207CK Drachten