Wolkom op de side fan toanielselskip "Us Nocht" Drachten

Yn febrewaris 2019 bestie "Us Nocht" 85 jier. "Us Nocht" is in Frysktalich selskip.

DSC_0948_1

Ynformaasje

Bestjoer

Foarsitter: Jelle Terwal
Skriuwer/ponghâlder: Hiddo Huitema

Facebook/instagram behear: Sieta Stel
Webside: Hans Hoekstra

Oanmelde of freon (donateur) wurde kin fia: info@usnocht.nl
Post adres:
Toanielselskip UsNocht
Master Keuningwei 33
9221 TX  Rottevalle

BINNE JO AL FREON FAN US NOCHT?