US NOCHT

Wolkom op de side fan toanielselskip "Us Nocht" Drachten

Yn febrewaris 2019 bestiet "Us Nocht" 85 jier. "Us Nocht" is in Frysktalich selskip.

US NOCHT BESTIET 85 JIER!!

Nei it grutte sukses fan de lokaasjefoarstelling yn de skûtsjewerf it ôfrûne jier en it tige slagge optreden op it Simmerdeis-festival spylje wy op 9 en 10 febrewaris 2019 de jubileumfoarstelling “Utblaasd!” ûnder rezjy fan Theo Smedes.
It stik is in toanielbewurking fan de film “Brassed off” fan Paul Allen en yn it Frysk oerset.
It spilet him of yn Yorkshire, begjin njoggentiger jierren.
De iene nei de oare myn giet ticht. Gjin myn, gjin wurk, gjin middenstân en ek gjin brassband mear. Lykwols lit de dirigent it der net by sitte. Syn band wint de heale finale yn Halifax en mei dielnimme oan de finale yn de Royal Albert Hall yn Londen. Dêr lit de band noch ien kear op emosjonele wize har lûd hearre………
Koart sein in foarstelling mei sawol toaniel as muzyk dêr’t de realiteit begelied wurdt mei de nedige humor.

Wannear:
Saterdei 9 febrewaris 20:00 oere
Snein 10 febrewaris 15:00 oere

Wêr:
Roel Oostrazaal, Lawei

Kaartsje:
€ 15,00 (ynklusyf in drankje yn it skoft) oan de kassa fan de Lawei of fia
www.lawei.nl